Zasady kupna i sprzedaży towarów w sklepie internetowym WWW.KINDERIS.LT

Wersja 2020-12-01 KINDERYS Eshop-LT-002


1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin Zakupu i Sprzedaży Towarów (zwany dalej „Regulaminem”)
”), pozostawienie na niebieskim telefonie zaznaczenia, że ​​„ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WARUNKAMI ZAKUPU” i kontynuowanie postępowania o udzielenie zamówienia, jest dla stron wiążącym i ważnym dokumentem prawnym, która określa obowiązki Kupującego i Sprzedającego, warunki nabycia i zapłaty za towar, tryb dostawy i zwrotu towaru, odpowiedzialność stron, ąochrony danych bez jakichkolwiek postanowień związanych z zakupem i sprzedażą towarów w sklepie internetowym WWW.KINDERIS.LT.
1.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub uzupełnienia Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu dotyczy wszystkich zamówień na towary, które zostały złożone po zmianie Regulaminu, dlatego zdecydowanie zalecamy każdorazowy zakup towaru
www.kinderis.lt w sklepie internetowym, w celu zapoznania się z regulaminem - oznaczonym „REGULAMINY”. Kontynuacja procesu zakupowego zostawiając na niebieskim tle zaznaczenie z informacją, że zapoznałem się z „WARUNKAMI ZAKUPU”, ale bez ich przeczytania kupujący przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność związaną z bezpośrednią odmową dostępu do przesłanych warunków zakupu. www.kinderis.lt regulamin sklepu internetowego, a także wszelkie konsekwencje związane z warunkami zakupu przewidziane w bezpośredniej odmowie dostępu przez kupującego.
1.3. Aktywne osoby fizyczne mają prawo do zakupów w naszym e-sklepie; małoletni w wieku od czternastu do osiemnastu lat, za zgodą rodziców lub opiekunów, chyba że mają własne dochody; osoby prawne.
 
2. Wejście w życie umowy kupna-sprzedaży
2.1. Umowa – dokonany zakup pomiędzy Kupującym a Sprzedającym uważa się za zawartą z chwilą, gdy Kupujący, po wybraniu zakupionego przedmiotu (ów) i utworzeniu koszyka, kliknie w link „ZAPŁAĆ”.
2.2. WWW.KINDERIS.LT nie ma obowiązku odrębnego informowania Kupującego o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy. WWW.KINDERIS.LT uważa się za potwierdzenie zamówienia najmu z chwilą rozpoczęcia jego realizacji.
2.3. Każda umowa kupna-sprzedaży zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym (zrealizowany zakup wraz z dokumentem zakupu) jest rejestrowana i przechowywana w bazie danych sklepu internetowego WWW.KINDERIS.LT.
 
3. Prawa kupującego
3.1. Kupujący ma prawo do zakupu towarów w sklepie internetowym WWW.KINDERIS.LT zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie i sklepie internetowym.
3.2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży
(zakup z wypełnionym dokumentem zakupu)zawartej ze sklepem internetowym WWW.KINDERIS.LT, zawiadamiając o tym Sprzedawcę w formie pisemnej (e-mail, ze wskazaniem numeru zamówienia) nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni, bieg terminu zaczyna się liczyć z chwilą doręczenia zamówienia do Kupujący lub Kupujący odbiera towar i 4.6 zgodnie z ustaloną procedurą zwrócić produkt(y) zakupione w ramach zawartej umowy.
3.3. Kupujący nie może zwrócić towaru w następujących przypadkach:
3.3.1. w przypadku zwrotu towaru, który został wyprodukowany z uwzględnieniem osobistych potrzeb Kupującego lub na warunkach przez niego dostarczonych;
3.3.2. w innych przypadkach, gdy umowa kupna-sprzedaży nie może być wycofana, zgodnie z prawem Republiki Litewskiej.

3.4. Przewidziano prawo do zwrotu towaru Kupujący może z niego korzystać tylko wtedy, gdy produkt nie został uszkodzony, opakowanie nie uległo uszkodzeniu lub jego wygląd nie uległ istotnym zmianom, ani nie był używany. Zasady 3.3. Prawo Kupującego, o którym mowa w ust. 2014, będzie wykonywane zgodnie z postanowieniami Rządu Republiki Litewskiej”. 22 lipca Uchwała nr 738 „O rządzie Republiki Litewskiej” 2001 czerwca Uchwała nr 11 „Dla handlu detalicznego” zmiana Regulaminu” oraz art. 6.22810 i 6.22811 Kodeksu Cywilnego. 
3.5. Wniosek/reklamację dotyczącą towaru zakupionego w e-sklepie można złożyć do Państwowej Służby Ochrony Praw Konsumenta Rights 
4. Obowiązki Kupującego
4.1. Kupujący musi odebrać towar zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie i zapłacić za niego ustaloną kwotę.
4.2. W przypadku zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Kupujący musi je niezwłocznie zaktualizować.
4.3. Kupujący, korzystając ze sklepu internetowego WWW.KINDERIS.LT, zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu i nie naruszać ustawodawstwa Republiki Litewskiej.
4.5. Jeżeli Kupujący w momencie dostawy towaru odmówi przyjęcia towaru bez ważnych powodów, Kupujący musi pokryć koszty dostawy towaru.
4.6. Jeżeli Kupujący zdecyduje się odmówić przyjęcia towaru odpowiedniej jakości, musi niezwłocznie i nie później niż w ciągu 16 (szesnastu) dni od dnia złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu odesłać lub dostarczyć towar do Sprzedającego. W takim przypadku wszelkie koszty wysyłki i dostawy ponosi Kupujący. 


5. Prawa sprzedawcy

5.1. W przypadku zaistnienia istotnych okoliczności Sprzedawca może czasowo lub na stałe zawiesić działalność sklepu internetowego bez wcześniejszego powiadomienia Kupującego.
5.2. Sprzedający ma prawo anulować swoje zamówienie bez wcześniejszego powiadomienia Kupującego, jeśli Kupujący wybierając bezgotówkową formę płatności nie zapłaci za towar w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych.
5.3. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności gotówkowej, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym telefonicznie wskazanym w zamówieniu w przypadku wątpliwości co do informacji zawartych w zamówieniu.W takim przypadku termin dostawy liczony jest od dnia kontaktu z Kupującym. Sprzedający ma prawo anulować swoje zamówienie bez uprzedniego powiadomienia Kupującego, jeśli Sprzedający nie skontaktuje się z Kupującym w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych.
5.4.WWW.KINDERIS.LT ma prawo we wszystkich przypadkach nie zawierać Umowy kupna-sprzedaży z konkretnym Kupującym, który złożył zamówienie, w tym między innymi w przypadkach, gdy Kupujący odmówił zawarcia Umowy kupna-sprzedaży i zwrócił towar 2 lub więcej razy w ciągu ostatnich 9 miesięcy.
5.6. WWW.KINDERIS.LT przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy kupna-sprzedaży w przypadku wyczerpania się zapasów towarów określonych w umowie, a także w przypadku, gdy umowa została zawarta przez osobę, która nie była uprawniona do zawarcia umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 
6. Obowiązki Sprzedającego
6.1. Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Kupującemu możliwość korzystania z usług świadczonych przez sklep internetowy WWW.KINDERIS.LT na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i sklepie internetowym.
6.2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Kupującego towar pod wskazany przez niego adres i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
6.3. Sprzedający, nie mogąc dostarczyć zamówionego przez Kupującego towaru z powodu ważnych okoliczności, zobowiązuje się do zaoferowania podobnego lub jak najbardziej podobnego samego w sobie. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia analogicznego lub najbardziej podobnego produktu lub Sprzedający nie ma alternatywnej oferty, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu wpłacone pieniądze w ciągu 3 (trzech) dni roboczych, o ile została wpłacona zaliczka.
6.4. Sprzedający zobowiązuje się do poszanowania prawa Kupującego do prywatności należących do niego danych osobowych, określonych w formularzu rejestracyjnym sklepu internetowego, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo Republiki Litewskiej.
 
7. Ceny towarów, tryb i warunki płatności
7.1. Ceny towarów w sklepie internetowym oraz w utworzonym zamówieniu podane są w euro z podatkiem VAT. WWW.KINDERIS.LT zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w przypadku zmiany stawek podatkowych, a także w przypadku zmiany cen towarów przez producenta/dostawcę.
7.2. Kupujący płaci za towar w jeden z następujących sposobów:
7.2.1. Płatność przelewem bankowym jest przedpłatą, gdy Kupujący po wydrukowaniu zamówienia i udaniu się do najbliższego oddziału banku lub po prostu za pomocą systemu bankowości internetowej, przelewa pieniądze na jedno z rachunków bankowych WWW.KINDERIS.LT.
7.2.2. Płatność po wprowadzeniu danych karty bankowej (WIZA, MASTERCARD, MAESTRO) czy skorzystanie z usługi banklink jest przedpłatą, gdy Kupujący za pomocą systemu bankowości internetowej przelewa pieniądze na rachunek bankowy KINDERIS.LT
ą.
7.2.3. Płatność gotówką przy odbiorze towaru – Kupujący płaci za towar przy jego dostawie (przelew – odbiór).
7.3. W przypadku płatności formą płatności przewidzianą w pkt 7.2.1 Kupujący zobowiązuje się do zapłaty niezwłocznie. W powyższych przypadkach dopiero po otrzymaniu zapłaty za towar rozpoczyna się przygotowanie przesyłki towaru i bieg terminu dostawy towaru.
7.4 W przypadku otrzymania płatności (z wyjątkiem płatności gotówkowej w momencie dostawy towaru) w dniu roboczym przed godziną 11:11, dzień ten liczy się jako pierwszy dzień realizacji zamówienia. W przypadku otrzymania płatności po godzinie XNUMX:XNUMX (tak w weekendy lub święta), wówczas pierwszym dniem realizacji zamówienia i dostawy towaru jest następny dzień roboczy.
 
8. Dostawa towarów
8.1. Towar dostarcza Sprzedający lub jego upoważniony przedstawiciel.
8.2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar Kupującemu w terminach określonych w opisie towaru. Niniejsze warunki nie mają zastosowania w przypadku, gdy Sprzedający nie posiada na stanie wymaganego towaru, a Kupujący jest poinformowany o braku zamówionego przez niego towaru.Jednocześnie Kupujący wyraża zgodę na to, że w wyjątkowych przypadkach dostawa towaru może zostać opóźniona z powodu okoliczności Siły Wyższej.

8.3. Cena dostawy towaru musi być wskazana Kupującemu przed dokonaniem płatności. Cena dostawy towaru płatna jest z góry wraz z zapłatą za towar.

8.4. Towar dostarczany jest do Kupujących na Litwie i Łotwie w ciągu 1-3 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia. Dostawa do innych krajów UE trwa od 7-14 dni Kupujący jest informowany e-mailem o dokładnym terminie i przedziale czasowym dostawy. pocztą i/lub telefonicznie. Kupujący może zostać indywidualnie poinformowany o innych terminach dostawy. Sprzedający nie gwarantuje, że towar zostanie dostarczony we wszystkich przypadkach w terminach dostawy określonych w Regulaminie i/lub w innych miejscach Sklepu, a także indywidualnie określonych przez Kupującego, w szczególności jeśli zamówiony towar nie znajduje się w magazynach Sprzedającego . Sprzedający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby towar dostarczył jak najszybciej.
8.5. Zamawiając towar kupujący zobowiązuje się do wskazania dokładnego miejsca dostawy towaru.
8.6. Kupujący zobowiązuje się do samodzielnego odbioru towaru. W przypadku, gdy nie jest w stanie odebrać towaru, a towar został dostarczony pod wskazany adres i na podstawie innych danych podanych przez Kupującego, Kupującemu nie przysługuje prawo do wnoszenia roszczeń do Sprzedawcy w związku z dostawą towaru do niewłaściwy podmiot.
8.7. Podczas dostawy towaru Kupujący musi sprawdzić stan przesyłki wraz ze Sprzedającym lub jego upoważnionym przedstawicielem. Jeżeli Kupujący podpisał fakturę (list przewozowy) lub inny dokument zdawczo-odbiorczy przesyłki, uważa się, że przesyłka została dostarczona w należytym stanie.
8.8. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem jest on zobowiązany do pokrycia wszystkich bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy. Wysokość tych kosztów Sprzedającego zostanie potrącona z kwoty pieniędzy zapłaconej Kupującemu za towar.
8.9. W przypadku braku możliwości dostarczenia zamówionego towaru w jednej przesyłce, WWW.KINDERIS.LT ma prawo dostarczyć towar w kilku przesyłkach.
8.10. Jeżeli umowa sprzedaży przewiduje przewóz rzeczy, a Sprzedawca wysyła rzeczy do Kupującego, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą przyjęcia przez niego lub wskazaną przez niego osobę, z wyjątkiem przewoźnika. przedmioty. W przypadku wydania rzeczy przewoźnikowi wybranemu przez Kupującego, a Sprzedający nie zaproponował takiej dostawy, ryzyko przewidziane w niniejszym paragrafie przechodzi na Kupującego z chwilą wydania rzeczy przewoźnikowi. 
 
9. Gwarancja jakości produktu i okres trwałości
9.1. Wszystkie produkty objęte są warunkami gwarancji producenta. W przypadku uszkodzenia towaru w okresie gwarancyjnym naprawa jest wykonywana bezpłatnie (chyba, że ​​zachodzą okoliczności przewidziane prawem, które wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy).  

 9.2. Charakterystyka każdego produktu sprzedawanego na WWW.KINDERIS.LT jest ogólnie wskazana w opisie produktu obok każdego produktu.
9.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że kolor, kształt lub inne parametry towaru znajdującego się w sklepie internetowym mogą nie odpowiadać rzeczywistemu rozmiarowi, kształtowi i kolorowi towaru ze względu na właściwości monitora używanego przez Kupującego.
9.4. W przypadku, gdy Sprzedający nie udziela gwarancji jakości na niektóre rodzaje towarów, zastosowanie ma gwarancja przewidziana w odpowiednich aktach prawnych.
9.5. Gwarancja jakości udzielona przez Sprzedającego nie ogranicza ani nie ogranicza uprawnień Kupującego, które wynikają z aktów prawnych przy zakupie towarów lub usług nieodpowiedniej jakości. 
 
10. Zwrot i wymiana towaru

10.1. Zwrot i wymiana towaru odbywa się zgodnie z postanowieniami Rządu Republiki Litewskiej 2014. 22 lipca uchwałą nr. 738 „O Rządzie Republiki Litewskiej 2001” 11 czerwca Uchwała nr. 697 „W sprawie zatwierdzania zasad handlu detalicznego” oraz w trybie określonym w art. 6.22810 i 6.22811 Kodeksu Cywilnego. 
10.2. Kupujący może skorzystać z prawa do zwrotu i wymiany towaru w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odbioru lub dostarczenia mu towaru (termin rozpoczyna się z chwilą doręczenia Kupującemu wszystkich przesyłek z zamówienia), informując o tym Sprzedający zgodnie z 3.2.
10.3. Zwracany produkt musi znajdować się w oryginalnym, zadbanym opakowaniu, nieuszkodzonym przez Kupującego, bez utraty wyglądu produktu (nieuszkodzone etykiety, odklejona folia ochronna itp. (powyższy punkt nie ma zastosowania w przypadku zwrotu wadliwego towaru), ten sam zestaw kuponów (jeśli został wydany).
10.4. Zwracany towar może zostać dostarczony przez Kupującego pod wskazany przez sprzedawcę adres lub wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku zwrotu towaru 3.2. Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru.W przypadku zwrotu wadliwego i/lub wadliwego towaru, Sprzedający zobowiązuje się odebrać taki towar i wymienić go na podobny odpowiedni towar. W przypadku, gdy Sprzedający nie posiada podobnego towaru, zwróci Kupującemu zapłacone za towar pieniądze.
10.5. Sprzedający ma prawo nie przyjąć towaru zwróconego przez Kupującego, jeśli Kupujący nie zastosuje się do procedury zwrotu towaru określonej w niniejszym artykule.
 
11. Odpowiedzialność
11.1. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność danych podanych w formularzu zakupu. Jeśli Kupujący nie poda dokładnych danych w formularzu zakupu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje.
11.2. Kupujący jest odpowiedzialny za działania podejmowane przy użyciu tego sklepu internetowego.
11.3. Sprzedający zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności w przypadkach, gdy utrata kosztów wynika z tego, że Kupujący mimo zaleceń Sprzedającego i jego zobowiązań nie zapoznał się z niniejszym Regulaminem, mimo że miał taką możliwość.
11.4. Jeżeli sklep internetowy Sprzedającego zawiera linki do stron internetowych innych firm, instytucji, organizacji lub osób fizycznych, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które są nieaktualne, nie utrzymuje, nie kontroluje ani nie reprezentuje tych stron internetowych i osób.
11.5. W przypadku szkody strona winna zrekompensuje drugiej stronie poniesione szkody bezpośrednie.
 
12. Wymiana informacji
12.1. Sprzedający przesyła wszelkie powiadomienia na adres e-mail lub wiadomość sms podany w formularzu rejestracyjnym Kupującego.
12.2. Wszelkie zawiadomienia i pytania Kupujący przesyła za pomocą środków komunikacji wskazanych w sekcji „Kontakty” w sklepie internetowym Sprzedawcy.
 
13. Ochrona danych osobowych
13.1. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych określone w ust. 13 mają zastosowanie do wszystkich danych osobowych przekazanych Sprzedającemu przez Kupującego lub które Sprzedający zbiera i przetwarza dla Kupującego za pośrednictwem serwisu WWW.KINDERIS.LT.
13.2. Sprzedający szanuje prywatność Kupującego i innych odwiedzających stronę WWW.KINDERIS.LT i chroni ich dane osobowe, które są przekazywane Sprzedającemu i zbierane przez Sprzedającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem, który wyjaśnia, dlaczego Sprzedający zbiera dane osobowe oraz Jak tego użyć.
13.3. Kupujący, w celu zamówienia towaru w sklepie internetowym WWW.KINDERIS.LT, może dokonać zakupu bez rejestracji.

13.4. Kupujący na stronie WWW.KINDERIS.LT podaje następujące dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail. adres pocztowy, adres, adres odbiorcy (dostawy).
13.5. Sprzedawca potwierdza, że ​​te dane osobowe będą wykorzystywane do sprzedaży towarów w sklepie internetowym WWW.KINDERIS.LT oraz w celu dostawy towarów. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży towarów.
13.6. Kupujący potwierdza, że ​​jest świadomy swojego prawa do odmowy podania swoich danych osobowych, ale rozumie, że te dane osobowe są niezbędne i niezbędne do realizacji zamówienia towaru, a Kupujący nie podaje tych danych i odmawia ich przetwarzania 13.6. W celach określonych w ust. Umowa kupna i sprzedaży towarów nie może być zawierana i wykonywana.
13.7. Kupujący musi podać swój adres e-mail, aby otrzymywać oferty marketingu bezpośredniego. adres pocztowy i numer telefonu w formularzu rejestracyjnym lub przy zamawianiu towaru. Te dane osobowe będą wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego tylko wtedy, gdy Kupujący wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie opcjonalnej metody marketingu bezpośredniego (e-mail i/lub SMS).Dane te są również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego.
13.9. Kupujący ma prawo w każdej chwili odwołać zgodę na wykorzystanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego i administracji, kontaktując się ze Sprzedającym pod adresem info@kinderis.lt lub listem poleconym na adres REBUSA UAB (WWW.KINDERIS.LT), ul. 10, km Kariotiškių, Lentvaris sen., rejon trocki. LT25100.

13.10. Wszelkie dane Kupującego i innych odwiedzających stronę WWW.KINDERIS.LT będą przechowywane przez Sprzedającego nie dłużej niż do celów określonych w niezbędnym Regulaminie.
13.11. Dane Kupującego na potrzeby sprzedaży towarów w sklepie internetowym WWW.KINDERIS.LT są przechowywane i wykorzystywane przez 10 lat od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
13.12. Dane Kupującego i innych odwiedzających stronę WWW.KINDERIS.LT do celów marketingu bezpośredniego i administracji są przechowywane i wykorzystywane przez 3 lata od ostatnich zakupów na stronie WWW.KINDERIS.LT lub krócej w przypadku strony WWW Kupującego lub innej strony WWW. Odwiedzający stronę KINDERIS.LT otrzymują prośbę o odmowę otrzymywania powiadomień marketingowych.
13.13. Sprzedający zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem partnerów Sprzedającego świadczących usługi dostawy, strony internetowej Sprzedającego lub baz danych Sprzedającego, administrowania sprzętem lub innych usług związanych z prawidłową realizacją zamówienia Kupującego i przesyłaniem ofert marketingu bezpośredniego. We wszystkich innych przypadkach wszelkie dane osobowe Kupującego mogą być udostępniane osobom trzecim wyłącznie w trybie przewidzianym przez akty prawne Republiki Litewskiej.
13.14. Sprzedający stosuje do przetwarzania danych wymogi bezpieczeństwa i przetwarzania określone w ustawie o prawnej ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej oraz ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej.
13.15. Sprzedawca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę wszelkich przetwarzanych danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz wszelkimi innymi formami niezgodnego z prawem przetwarzania.
13.16. Kupującemu przysługują następujące prawa dotyczące danych osobowych:

13.16.1. żądania od Sprzedawcy dostępu do danych oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
13.16.2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
13.16.3. prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego (prawo do przenoszenia danych);
13.16.4. prawo do wycofania zgody;
13.16.5. prawo do wniesienia skargi do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych.
13.17. Kupujący może skorzystać z tych praw kontaktując się ze Sprzedającym. pocztą do
info@kinderis.lt, lub listem poleconym REBUSA UAB (WWW.KINDERIS.LT), adres, Liepųg. 10, wieś Kariotiszki, Lentvaris sen., Trakųraj. LT 25100.

 14. Postanowienia końcowe
14.1. Do stosunków powstałych na podstawie niniejszego regulaminu stosuje się prawo Republiki Litewskiej.
14.2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem Republiki Litewskiej.
 
Nr KINDERIS Eshop-LT-002
Obowiązuje od 2020